GitHub 宣布创建私有仓库免费且无限制

GitHub 宣布两个重要更新,让开发人员更好的使用 GitHub:

  1. 无限制的免费私有存储库

  2. 更简单,统一的企业产品

https://blog.github.com/2019-01-07-new-year-new-github/